سکس زورکی خیس مسخره و گاییدن کون

0 views
0%

سکس زورکی کوس سن بالا جا افتاده چه خوب کوس میده

سکس زورکی بریتانی شی در سرتاسر آمریکا به عنوان دختری با کونی شناخته می شود که به سادگی از کار نمی گذرد. از دریا تا دریای درخشان.

بریتنی به طور پیوسته به عنوان یکی از پرکارترین کیر گیران کشور ما، به ویژه انواع مقعدی، شهرت پیدا کرده است. می بینید.

بریتنی از هیچ چیز بیشتر از این که باسنش گاییدن کون را روغن کاری کند برای گاییدن قوی، لذت نمی برد، که اتفاقاً تخصص کریس استروکس است.

دست و پنجه نرم ایالات متحده آمریکا! بازیگران پورن سکس زورکی : بریتنی شی / کریس استروکس.

کوس سن بالا جا افتاده چه خوب کوس میده

سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست .

بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم سکس زورکی نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت.

کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود گاییدن کون ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت .

میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم.

میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و سکس زورکی ممها افتاد بیرون با دستاش گاییدن کون گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه.

چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت.

سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی گاییدن کون سکس زورکی میکش کوس سن بالا جا افتاده چه خوب کوس میده.

یک سالی بودکه باحمید آشناشده بودم تواین یک سال خیلی کم وبه ندرت باهم سکس داشتیم شاید سه چهارماه یک بارچون اون.

یه شهر دیگه بود بخاطر همین فرصت کم گیرمی اومد،تاقبل ازآشنایی با حمید من حس زنونه داشتم ولی طوری بودکه.

بعداز ارضاشدن تاچندهفته یا یک ماه اون حس می پرید ولی گاییدن کون بعدازآشنایی حسم دو برابر شد تا جایی که همیشه شورت دخترونه پام بود.

لباسای دخترونم روزبه روز بیشتر میشد،انواع اقسام شورت وسوتین،لباس خواب جوراب،لوازم آرایش.

حمیدیه مرد38ساله مجردبود و من یه پسر18ساله بارفتارواندام دخترونه سکس زورکی که باپدرم زندگی میکردم.

خب بریم سراغ داستان،اون روز به بابام خبررسیدکه داداشش یعنی عموی من فوت شده بخاطرهمین پدرم مجبورشدیک هفته ای بره شهرستان.

وخونه خالی موندواسه من حس خوبی داشتم اون روزکه تنهاشدم فورا زنگ زدم به حمیدجریان روگفتم اونم گفت سه چهار .

روزی میتونم مرخصی بگیرم بیام بهترازاین نمیشد، سکس زورکی بایدخودمو گاییدن کون آماده میکردم.

سکس کیر آمریکایی میره تو کون جنسه سن بال

حسابی بدنمو برق انداختم حالا نوبت لباس بود،که یه لباس قرمز دوبنده که تابالای باسنم بودانتخاب کردم بایه شورت قرمز.

ساعت7غروب بودکه من آماده شده بودم آرایش کردمو لباسمو پوشیدم تماس گرفتم باحمیدگفت فرودگاهم تازه رسیدم نیم ساعت دیگه خونه ام.

واقعا حس خوبی داشتم،هیجان داشتم رومبل دراز کشیدم سکس زورکی رفتم توفکرخودمو به عنوان زن حمید تصورکردم.

بعداز چهل دقیقه رویاپردازی زنگ خونه به صدا دراومد،در بازکردم حمیداومدداخل مثل مردی که زنشو بعداز چندماه دیده اومدجلو فورا بغلم کرد لبامو خورد.

وااای چقدخوب بود،به حمیدگفتم برودوش بگیرخستگیت بره ساعت 9 شب شده بودکه حمیدازحموم اومدبیرون واسش چای ریختم وبردم رومبل.

نشسته بودکه رفتم توبغلش سکس زورکی مثه یه زن خودمولوس کردم اونم قربون گاییدن کون صدقم میرفت.

خلاصه نوبت رسیدکه شروع کنیم قبلش گفتم شام درست کردم بخوریم بعدبریم روتخت خواب که قبول نکردگفت سنگین میشیم.

اون رفت تواتاق منم رفتم دستشویی که خودموخالی کنم ساعت ده شده بودکه رفتم تواتاق،حمیدیه شورت مردونه هفتی پاش بودکه واقعا معرکه شده بود.

منو آروم خوابوندروتخت اومدروم وپتوکشید سکس زورکی روخودشو شروع کرد لب گاییدن کون گرفتن گردن خوردن .

صدای نفسش داشت دیوونم میکرد مدام درگوشم میگفت امشب بهترین شبه،چقدبدنت بوی خوبی میده بندای لباسمو کشید .

روی بازوم تاجایی که سکس زورکی تاسینه لباسم کشیده شده بودپایین داشت سینه گاییدن کون هامومیخورد.

توکارش وارد بود من زیرش به اوج لذت رسیده بودم هرچقدکه میرفت پایین ترسفیدی پوستم بیشترمعلوم میشدتاجای که کامل.

لختم کردشروع کردسوراخمو لیس زدن صدای نفسام به ناله تبدیل شده بود همه جامولیس میزد،سوراخ،شکم سینه،زیربغلم،گردنم.

بعداز نیم ساعت نوبت من شده بودکه اون کیری رو زیرشورتش خودنمایی میکردروحال بیارم.

شروع سکس زورکی کردم واسش ساک زدن طعم خوبی گاییدن کون داشت.

کیر دراز با کوس سفید چه لذتی

حسابی واسش میخوردم تاجایی که خودش تودهنم عقب جلومیکرد حالا نوبت رسیده بودبه اصل کار.

ازتوکمدم کاندوم آوردموکشیدم روکیرش خوشبختانه سکس زورکی جفتمون گاییدن کون استفاده ازکاندوم راضی بودیم .

من پاهامو بازکردم اونم اومدجلو خیلی آروم گذاشتش روسوراخم هل میداد داخل تاجایی که تا آخربردش تو.

حدود پنج دقیقه ایی همینطورنگهش داشت که جابازکنه شروع کردآروم آروم تلمبه زدن بعداز ده دقیقه تلمبه زدن من بدون اختیار ارضاشدم آبم ریخت روشکمم که باشورتم پاکش کرد.

پوزشین عوض کرد من به دمرخوابیدم لمبرامو بازکردم اونم شروع کرد تلمبه زدن من زیرش واقعاحال میکردم دوباره شهوتم زده بودبالا.

پوزشین بعدی اون خوابیدمن نشستم روکیرش خودم بالا پایین سکس زورکی میکرد،تاجایی که گفت به پهلوبخواب بعداز اینکه دوسه تامحکم.

زد روباسنم شروع کرد تلمبه زدن من واقعا ازاینکه مثل یه زن زیرش بودم لذت میبردم دقیقا مثل زن وشوهر،اونشب .

بعدازاینکه حسابی تلمبه زد پوزیشین آخرکه داگی بود آبشو توکاندوم داخل کونم  سکس زورکی خالی کرد نبض کیرشو حس میکردم.

کیرشو کشیدبیرون ولو شد روتخت دیگه نذاشتم منوارضاکنه چون واسه سه گاییدن کون چار روزباید ساپورت میشدم همینطورکه.

ولو شده بود کاندوم ازکیرش درآوردم انداختم سطل آشغال خودمم رفتم دوش گرفتم سکس زورکی بعدش اومدم بغلش تاصب لخت.

خوابیدیم تواون چندروز من بیشترازاین لذت میبردم که مثل یه زن بودم واسش آشپزی میکردم،لباساشو اتومیکردم،چای.

واسش میبردم،توبغلش ولو میشدم،لباسایی که اون دوست داشت می پوشیدم،کلا لباس سکس زورکی دخترونه تنم بودتواون سه چار روز.

گاهی اوقات که باشورت وسوتین بودم مشغول آشپزی می اومدازپشت بغلم میکرد،گردنمومیخورد دستشومیبردتوشورتم .

مالش میداد،کیرشومیکرد سکس زورکی وسط پاهام… منو میبرد بیرون،استخر شهربازی،بازار… گاییدن کون زیاد سکس داشتیم تواون چندروز.

سکس رمانتیک،خشن،حمیدفیتیش پاهم داشت یه روزحسابی پاهاموتمیزشستم لاک زدم شروع کردخوردن پاهام کیرشوگذاشت .

بین پاهام آبشوریخت روانگشتام داخل استخرهم سکس زورکی توسونا باهزاربدبختی گاییدن کون با لاپایی ارضاش کردم… واقعا بهترین روزای عمرم.

بود شب آخرکه قراربود صبحش بره یه سکس مفصل که سه ساعت طول کشیدانجام دادیم صبحشم اون رفت فرودگاه من تنهاموندم…

سکس در مدرسه

عکس های سکسی فیلم های سکسی ایرانی سكس الماني سکس آلمانی کیر خوردن داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی عکس های سکسی ایرانی کون کردن الکسیس سکس

Drenched, Teased and Fucked
Brittany Shae is known throughout America as a girl with an ass that just won’t quit. From sea to shining sea, Brittany has steadily carved out a reputation as one of our nation’s most prolific dick takers, particularly the anal variety. You see, there’s nothing Brittany enjoys more than getting her butt oiled up for a nice robust ass fucking, which just so happens to be a Chris Strokes specialty. Buckle up USA!

Pornstars: Brittany Shae / Chris Strokes

From:
Date: February 10, 2023