سکس دختر ایرانی نوجوان با گرد عظیم که با کیر سفید شده است

0 views

سکس دختر ایرانی آلیا حدید نوجوان با خربزه های گرد عظیم که با کیر سفید پوشیده شده است

سکس دختر ایرانی آلیا حدید پس از یک شب فضولی پر جنب و جوش، می داند که دوست پسر بهترین دوستش را دور انگشتش پیچیده است. وقتی مایکل وگاس در حال بیرون آمدن او از حمام می‌رود، از قبل می‌داند که قرار است به دوست دخترش خیانت کند! تورنین

آلیا حدید مایکل وگاس منو رضا تو دانشگاه با هم اشنا شدیم همو خیلی دوست داشتیم ولی با این وجود تو دو سال اول رابطه مون هیچ سکسی با هم نداشتیم تا این که رضا .

منو به خونش دعوت کرد خونه ساده ای داشت بیشتر زمانیکه اونجا بودم راجع به درسا و دانشگاه حرف زدیم من یه کتاب از قفسه برداشتم و روی زمین نشستم .

رضا هم کنارم نشست تو همون حال یه یهو روی گونمو بوسید بعد لباشو کشید روی گونم تا به لب هام رسید و لبامو بوسید دلم هوری ریخت بهم گفت مانتو تو دربیار .

من فقط نگاش کردم بعد امد و خودش مانتو و بلوزمو دراورد و محکم سکس دختر ایرانی منو تو بغلش دختر سکسی گرفت حس خاصی داشتم هم خجالت میکشیدم هم لذت میبردم خودمو محکم تو بغلش.

نگه داشته بودم که هم تو چشماش نگاه نکنم هم از اغوش گرمش لذت ببرم با این که دوست نداشتم برم خودم از تنش جدا کردم گفتم میخوام برم فهمیده بود که من از کارش.

شکه شدم ازم عذر خواهی کرد و کمکم کرد تا لباسامو بپوشم تو همین حال گفت فردا هم بیا پیشم میخوام یه ناهار خوشمزه درست کنم بهت قول میدم دیگه این کارو نکنم .

منم قبول کردم . اونشب خودمو اماده کردم چون میدونستم که رابطه سکس دختر ایرانی من و رضا وارد فاز جدیدی شده فردا صبح بهترین لباسمو پوشیدم و بهترین عطرمو به خودم زدم.

و راهی خونش شدم .اتاقش تاریک کرده بود و روی زمین یه پتو با دو تا بالشت گذاشته بود انگار بر خلاف قولش خودشو کاملا اماده کرده بود نشستم رو تختش اونم.

نشست رو زمین روبروم بعد شروع کرد جکای سکسی گفتن داشتم سکس دختر ایرانی کم کم تحریک میشدم اتاق تاریک و اون رختخوابو اون حرفا … یهو وسط حرفاش پریدم بغلش.

حس میکردم تو وجودش غرق شدم لباسامو تند تند در اورد فقط شورتو سوتین تنم بود لباسا خودشم دراود به جز سرتش بعد خوابید کنارم و ازم لب میگرفت دو تا پاشو .

گذاشت کنار تنم و دستشو برد زیر کمرم و سوتینمو باز کرد سینه سکس دختر ایرانی دختر سکسی هامو میخورد یه سینمو میخورد و اون یکی رو با دست میمالید بعد دستشو کرد تو شرتم من ترسیدم.

سینه های نه زیاد بزرگش چشامو برد دختر سکس

دستشو دراوردم گفت نترس کاری ندارم بعد شروع کرد با کسم بازی کردن من پشت کردم بهش اونم همینجور که دستش تو شرتم بود گردنو گوشمو میخورد صدای.

ناله هام بیشتر تحریکش میکرد شرتمو بیرون کشید و خوابید روبروم سکس دختر ایرانی سکس کیرشو گذاشت لای پام و تکون میداد دستای مردونشم رو سینم بود خیلی تحریک شده .

بودم بعد پامو باز کرد و توی کسمو خورد دیگه تحمل نداشتم اه و ناله میکردم دوس داشتم جیغ بکشم بهم گفت برام ساک بزن من از تو فیلما یاد گرفته بودم اول سرشو لیس زدم.

بعد تا ته کردمش تو دهنم بعد از زیرش زبون زدم تا نوکش حسابی حشری شده بودیم دوباره منو خوابوند گفت پاهاتو باز کن بعد خوابید کنارم سینه هامو میخورد و با کسم بازی.

میکرد انقد تحریک شده بودم که پاهام بی اختیار جمع میشد پاهامو با پاهاش باز کرد و پاشو گذاشت رو پام که تکون سکس دختر ایرانی نخوره و هی باهاش بازی میکرد بعد به پشت .

خوابوندم و با کونم بازی کرد تا باز شه بعد چربش کرد و کردش داخل اولش خیلی درد داشت بعد خیلی خوب بود اروم اروم تکونش میداد بعد ابشو ریخت داخل اون روز .

دو سه بار دیگه سکس کردیم و با هم حموم رفتیم از اون روز به بعد رابطه جنسی ما شروع شد الانم پنج ساله که با همیم و میخوایم با هم ازدواج کنیم.

یه هیکل خوب و سکسی که باور کنین تو کل زندگیم ندیده بودم سکس دختر ایرانی تو بغلم بود.دستمو پشتش گذاشتم و مالیدمش.لباشو آروم آروم میخوردمو چشامو بسته بودم که سرشو بالا گرفت.

لبامو زیر گردنش گذاشتم و شروع کردم لب زدن.تا اون لحظه حتی روسری سرش بود برداشتمش و دست تو موهاش کردم دختر سکسی.

موهاشو به عقب دادمو بغلم فشارش دادم.رو مبل دراز کشیدیم گنگاش کردم تا اومدم چیزی بگم دست رو لبام گذاشت و گفت یاسر من خودم میخوام.

شروع کردم به دراوردن لباساش دختر سکسی.یه بدن سفید و بی مو جلو دستم بود.دختری که دو سال رو مخش کار کردم.با لبام کل بدنشو لمس میکردم.

نگام میکرد و قرمز شده بود و گفت بخورش دختر سکسی

سرمو گرفته بود و تو دستام میلرزید.سینشو با نوک زبونم میمالیدم سکس دختر ایرانی و آروم آروم نوک سینشو میخوردم.دستمو کردم تو شرتش و آروم خواستم بکشم پایین که دستمو گرفت و منم بیخیال شدم.

یه کم دیگه که با بدنش ور رفتم چشاشو بست و گفت یاسر شرتمو دربیار.شرتشو آروم کشیدم پایین.حس ترسی که اوایل تو چشاش میدیدمو دیگه نمیدیدم.

لخت لخت جلو دستم بود و منم مثل وحشیا بدنشو میخوردم دختر سکسی دختر ایرانی شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد .

تو دستام میلرزید و نفس نفس میزد.انقدر با شدت که احساس میکردم الانه که نفسش قطع بشه سرمو از رو شکمش آوردم پایین که پاهاشو.

جم کرد و منم سرمو بین پاش گذاشتم.دهنمو به سکس دختر ایرانی کسش نزدیک کردم گرمی نفسم دیوونه ش کرد.

دختر سکسی دستم را روی الاغش گذاشتم سپس نوک سینه اش را دختر سکسی از زیر گردنش اومدم پایین و بند سوتینشو باز کردم

زبونمو آروم نزدیک کردم و نوک زبونمو به چوچولش مالیدم.پاهاش و رانش لرزیدن با هم.ارضا نشده بود ولی میلرزید.حس خوبی داشت.

دوسال مخ زدن باعث شده بود کع زمان از دستم دربره.انقدر ادامه میدادم که باور کنین به حد بیهوشی رسید.منم آروم بالا اومدم.

صورتم کلا خیس بود دختر سکسی.نگام کرد و صورتم رو پاک سکس دختر ایرانی کرد.گفتم فریبا معذرت میخوام.تو اون لحظه اصلا هواسم نبود که کیر شق شدم الان بین پاهاشه.

داستان سکسی کون سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی کون بزرگ اموزش سکس کون تپل

سکس تو ماشین

TEEN WITH MASSIVE ROUND MELONS AALIYAH HADID RAMMED BY A WHITE PENIS April Blue and Ivana Sugar threesome anal scene by Ass Traffic