سکس دانشجو سه جوجه عاشق سکس دهانی هستند

0 views

سکس دانشجو سه جوجه یاسمین سامرز، آلیسون ری و دمی لوپز عاشق سکس دهانی هستند

سکس دانشجو یوگای داغ با این 4 تایی که بهترین دوستان هستند بسیار داغ شده است. آنها به یک جلسه یوگا داغ با مربی خود می روند که می پرسد چرا یک فیلمبردار با آنها وجود دارد.

آنها به استاد یوگا اطلاع می دهند که او فقط برای فیلمبرداری سکس دانشجو و گرفتن چند عکس جذاب از آنها در حال انجام یوگای داغ است. کلاس شروع می شود و این 4 دختر با شلوارهای یوگا بسیار جذاب هستند.

شلوارهایی که وقتی یک دختر داغ آن را می پوشد و خم می شود واقعاً خوب به نظر می رسد. دوربین همه اینها را جمع می کند که یکی از دخترها شلوار یکی از دختر دیگر را پایین می کشد و شروع به بوسیدن الاغ کاملا گرد او می کند.

مربی شروع به اعتراض می کند و از دختران می خواهد که روی کلاس تمرکز کنند. آنها به ژست گرفتن برمی گردند، اما در نهایت، یکی از آنها متوجه می شود جاش فیلمبردار با تماشای این اکشن داغ شده است.

بنابراین او شروع به مکیدن دیک خود می کند. این باعث می شود 3 دختر سکس دانشجو دیگر نیز شروع به اشتراک گذاری خروس خود کنند.

مرد خوش شانس می تواند بگوید 4 زن به نوبت دیک او را می مکیدند و او شواهد ویدیویی دارد که نشان می دهد این واقعاً اتفاق افتاده است. مربی یوگا اکنون به دلیل تمسخر جنسی یوگا از آنها عصبانی است. آنها به او می گویند که او فقط حسود است و باید رها شود. سپس شروع به اغوای او می کنند. قدرت و اراده یوگا او توسط الاغ ها و جوانان داغ سکس دانشجو شکسته می شود. مربی یوگا و جاش هر دو توسط 4 دختر در یک عیاشی جنسی گروهی بزرگ مورد لعنت قرار می گیرند. وقتی تمام می شود، تقدیر در همه جا روی این 4 داغ پاشیده می شود!ولی من کسیو ندارم باهاش پیام بازی کنم شرمنده مثله اینکه ناراحت شدید بلاخره ادم ناشی تو زندگی ندیدی فرستادم واسش.

دیدم جواب داد گفت اون روز دیدم چقدر ساده بودی داشتی منو میخوردی میگفت در عجبم اون دستگاه چجوری کار میکنه توکه همش به من نگاه میکردی.

موندم چیبهش بگم گفتم اصلانم اینطور نیست کف دستگاه چنتا پیچ بود که مجبور بودم اونجوری ببندم حالام تو فک کردی بتو نگاه میکنم فرستادم جواب داد .

بچه پرو دیگه پیام نده گفتم نمیدونم خونتون کجاست فردا بهت زنگ میزنم اینجوری نمیشه دعوا کرد بلاخره رودرو همو ببینیم این غذیه تموم شه منم انقدر.

ناراحت نشم کاری نداری شب بخیر فرستادم باز جواب داد بچه سکس دانشجو پرووووووووووووووووو خوابم برد ولی شب خوابشو دیدم خدایی اونجام داشتیم دعوا میکردیم.

صبح پا شدم بلاخره روز تعطیل حمام فلانو سشوارو ادکلونو ژل مو جوونیا بخیر با صدایه بلایه اسمانی امید بخودم اومدم به به اقا پسر خشکل مشکل شدی .

خبریه ما بی خبریم گفتم نه جانتو تو بمیری هیچ خبری نیست گفت باشه فقط این گوشیت زنگ خورد من جواب دادم گفتم رفتی حموم گفتم کیبود گفت یه بنده.

خدایی باهاش صحبت کردم گفت کاش داداشتم مثله تو بلد بود صحبت کنه گفتم چیگفتی مگه گفت جانه داداش هیچی هیچی فقط یخورده ازین که طنین صداش.

صبح روز جمعه رو قشنگ تر کرد تعریف کردم یعنی باخودم سکس دانشجو گفتم خاک بر سر این دخترا .خو کارتو کردی بفرما بورو دنبال کار زندگیت.باخودم گغتم این .

قرار نبود زنگ بزنه یعنی چی اماده شدم زدم از خونه بیرون زنگ زدم دیگه بهش ازین که با امید حرف زده بود ناراحت بودم ورداشت بدون سلام علیک .

گفتم من همینم اینجوریم بلد نیستم درست حرف بزنم بعدشم قطع کردم یعنی خاک بر سرت ازاد الان اماده شدی بری مامانتو ببینی دیگه.

ما یک خانواده سه نفری هستیم اوایل سن بلوغ بودم و یادمه اردیبهشت بود و من باید درس می‌خوندم و اجازه رفتن به کوچه و فوتبال نداشتم ما ساکن.

دستمو بردم سمت کصش دانشجو

یکی از شهر های گیلانیم. شب بابام رفت و من رفتم تو اتاق مادرم باهم قهر بودیم سکس دانشجو یه لباس بلند حریر پوشیده بود تا بالای زانوش وپاهای .

گوشتیش معلوم بود نشسته بود رمان مورد علاقشو می‌خوند رفتم پیشش نشستم بدون حرف زدن بوسش کردم بغلش کرده بودم رو تخت و کم کم خوابم.

گرفت سکس دانشجو مادرم گفت پیش من بخواب منم کنارش زیر پتو دوتایی چشمم ب سینه های مادرم افتاد سوتین نبسته بود و نوکش معلوم بود.

خیلی بزرگ و سفید بود سکس دانشجو من دستمو بردم آروم سمتشون ولی اول به حالت بغل کردن مامانم دستم رو شکمش بود اونم لبخند میزد کم کم .

هی رفتم بالا رو سینش که گفت محمد چی کار میکنی؟ گفتم هیچی مامان سینه هات چه نرمه میشه نازشون کنم گفت زشته بزرگ شدیااا.

نباید مرد ب این کندگی سینه های مامانشو بگیره من همون جوری ک دستم رو سینه راستش بود و فشار میدادم گفتم مامان کتاب بخون دگ چرا اذیت می‌کنی.

گفت باشه بمالشون اینو گفت من کیرم راست راست بود خیلی حشری شدم بلند شدم نشستم رو زانوم با دوتا دستم شروع کردن مالیدن مامانم دگ کتاب گذاشت.

کنار فقط نگاه میکرد منو با تعجب اومدم بند پیراهنشو انداختم کنار یه سینشو از تو پیراهنش گرفتم نوکشو سکس دانشجو مامان دگ عصبانی شد گفت دگ.

پررو نشوووو اخم کرد منم رفتم سمت خوردن نوک سینش گفت گمشو اونور چت شده سکس دانشجو فتم مامان میخوام سینه هاتو بوخورم خیلی خوشگل.

و نرمن و تو چشاش نگاه کردم گفتم لطفا نیاز دارم سرشو برگردوند و گفت هرکاری میخوای بکن باهام منم پیراهنش و در آوردم کامل دگ لخت شده بود چشمم.

ب کصش افتاد دستمو بردم سمتش محکم دستمو‌ گرفت گفت نکن اونجا نه منم شروع کردم دوباره سینه هاشو خوردن ک کنارش خوابیده بودم دگ نفسش حبس .

شد دستش رو سرم بود سکس دانشجو دوباره آروم دستمو بردم گذاشتم رو نافش رفتم پایین تر کم کم به بالای کصش انگشتم خورد ی ذره مالیدم یهو گفت آاااه نکن.

کیرمو گذاشت تو کصش سکس دانشجو

صداش لرزید و حشری شده بود کاملا من محکم تر مالوندم کصشو ک دگ دادش بلند شد گفت اووووه آاااه نکن اینکارو ک من دستشو آروم گذاشتم.

رو کیرم کیرمو گرفت تو چشام نگاه کرد گفت من مادرتم سکس دانشجو من بی اختیار رفتم ازش لب گرفتم جا خورد محکم تر کیرمو گرفت گفت الان .

ینی میخوای منو بکنی؟ مادرتو؟؟ من گفتم مامان نیاز دارم بهت تو رو خدا و سینه هاشو گرفتم باز اونم دگ حرفی نزد دستشو کرد تو شورتم و با کیرم.

بازی کرد که بعد گفت بلند شو شلوارمو در آوردم و اونم خوابید پاشو کرد کیرمو گرفت گذاشت تو کصش قلبم داشت از جا در میومد و خیلی حشری .

بودم خوابیدم روش و آروم تلمبه زدم در گوشم ناله میکرد مامانم و می‌گفت آروم تر و نفس نفس میزد لب می‌گرفتم ازش سکس دانشجو گفتم مامان .

جون میشه بوخوریش یکم گفت باشه و نشست رو زانوش و خم شد کیرمو گذاشت تو دهنش ی گرما و لذت خاصی داشت چند دقیقه ک خورد ابم پاشید رو لبش…

لبخند زد و رفت لباسشو ورداشت رفتم حموم سکس دانشجو و گفت این اولین اخرین بار بود دگ هیچوقت بهش فکر نکن ‌و به هیچکس نگو اگه بابا بفهمه میکشتمون.

رفت حموم و لخت اومد پیشم و با یه شرت فقط و تا صبح خوابیدیم وارد فرداییش هم دگ به روی هم نیاوردیم.

سکسی خانوادگی دختر سرکش انتقام سکس پدر را میگیرد کیرمو گذاشت تو کصش.

سکس دانشجو خانوادگی دخترسرکش انتقام پدر را میگیرد کیر گذاشت ددستمالی کردن مامانم

کلیپ سکسی کس تنگ سکسی فارسی سکس تایلندی سکس فارسی گی ایرانی سکس افغانی سکس دختر ایرانی

THREE CHICKS JASMINE SUMMERS, ALISON REY AND DEMI LOPEZ LOVE ORAL

sex irani

سکس الکسیس