سکس خشن ایرانی تو نفر بعدی هستی

0 views

سکس خشن ایرانی تری سام خارجی کوس میده با کون متلک بارونم کردنو هی میگفتن

سکس خشن ایرانی الکسا احساس می کند که برای اجرا آماده نیست، جانی آنجاست تا به او توصیه های عالی بدهد! بازیگران پورن: جانی سینز / الکسا نیکول.

تری سام خارجی کوس میده با کون سالمه این چیزایی که میخونین داستان نیست حقیقته زندگیه.

منه و کاملا واقعی هستش همه چی برمیگرده به دقیقا دو سال پیش اون موقع تازه پدرم فوت کرده بود بعده فوت.

بابام داییم سینا که 12 سال ازم بزرگتره اومد خونه ما و پیش ما می موند واسه اینکه تنها نباشیم بر عکس همه دخترایی.

که از فوت باباشون ناراحت میشن من اصلا ناراحت نبودم سکس خشن ایرانی یعنی هیچ حسی نداشتم اصلا برام مهم نبود سینا خیلی پسره.

خوشتیپی بودو دختر کش ولی هیچ وقت فکرشو نمیکردم روزی رابطمون به اینجا بکشه خیلی با هم صمیمی بودیم بعضی.

شبا تو اتاق من میخوابید مامانمم چون بهش اعتماد داشت چیزی نمیگفت بعضی شبا تا صبح حرف میزدیمو مسخره بازی در میاوردیم .

همیشه بهم میگفت فرانک خیلی دوست دارم و من نمیفهمیدم منظورش چیه اما اون عجیب نگاهم میکرد مثل عاشقا بهم زل میزد .

و موهامو ناز میکرد رفتارش باهام مثل یه دایی با خواهر زاده نبود سکس خشن ایرانی مثلا با فریبا خواهره بزرگترم حتی حرفم نمیزد اما با من همش شوخی.

میکرد و چرت و پرت میگفت ولی من جدی نمیگرفتم اون موقع ها با یه پسره دوست بودم به اسم عماد که خیلی همو دوست داشتیم .

و با هم بعضی وقتا حال میکردیم ولی اون میگفت تا ازدواج نکنیم بهت دست نمیزنم و فقط به بوس و بغل راضی بود واقعا خیلی.

دوسم داشت بار ها سینا بهش گفته بود دورو وره من نیاد اما اون سکس خشن ایرانی دست بر نمیداشت منم دوسش داشتم سینا کلا با پسرای .

دوره من مشکل داشت یه چند تا خاستگار داشتم اونارو هم رد کرده بود نمیفمیدم قصدش چیه یک روز که تو اتاقم داشتم.

تری سام خارجی کوس میده با کون

سکس به لبام کشید از بین دندونای قفل شدش گفت به من نگو دایی لعنتی من دایی تو نیستم من واسه تو فقط سینام تو ام عشق منی فرانک.

فهمیدی فقط ماله سینایی خواستم حرفی بزنم که لباشو به لبام سکس خشن ایرانی چسبوندو شروع کرد بوسیدنم سعی کردم بلندش کنم ولی هیچ.

تکونی نمیخورد دستاشو نوازش وار روی کل بدنم حرکت میداد هولش دادم ولی تکون نخورد انقدر لبامو بوسید که نفس کم اوردم بعد چند دقیقه.

لباشو از لبام جدا کرد شروع کرد دراوردن پیرهنش و تاپ منو هم از تنم دراورد خمار تو چشمام نگاه کردو گفت امشب تو رو مال خودم میکنم که.

هوس نکنی واسه حرمزاده دلبری کنی بلند جیغ زدم از ترس سکس خشن ایرانی میلرزیدم گفتم دایی تورو قران ولم کن تو داییه منی نمیشه اصلا نمیشه اینکارو با.

زندگیم نکن خواهش میکنم از عصبانیت لباش میلرزیدمحکم صورتمو تو دستاشگرفتو گفت چرا نمیشه هان؟ من عاشقتم فرانک همیشه .

بودم یا ماله منی یا هیشکی لباشو چسبوند به لبامو مکیدو حین اینکه دستشو رو بدنم میکشید شلوارمو کشید پایینو به جیغو التماسام.

توجهی نمیکرد کمربندشو باز کردو دستشو روی وسط پاهام کشید انگشتشو داخلم فرو کرد سکس خشن ایرانی هرچی تقلا میکردم جری تر میشد.

لبامو تا حد کبود شدن میمیکید گردنمو سینه هامو وحشیانه میمکیدو گاز میگرفت طوری که مطمعن بودم بدجوری کبود میشه.

از شدت گریه و جیغ صدام گرفته بود شلوارشو در اوردو لخت روم خوابید افتاده سکس خشن ایرانی بود به جون بدنم و همه جاشو میمکید اول.

پرستار جنده کوس اش باد کرده

میفهمید با شوهرش رابطه داشتم چی راجبم فکر میکرد اصلا دیگه تو روم نگاه میکرد؟بعده سه چهار بار سکس زوری به مهران.

گفتم دیگه بسه ولی اون گفت اگه ادامه ندی خواهرتو طلاق میدم یه شب تلفنی باهاش حرف میزدم داشتم میگفتم مهران دست.

از سزم وردار همون نوقع سینا اومد تو اتاقو گوشی رو ازم گرفتو گفت با کی سکس خشن ایرانی حرف میزنی تو صدای مهران تو گوشی پیچید که ددشت.

میگفت چیه جنده خانوم تا دیروز که خوب زیرم جون میدادی حالا میخوای بزنی زیرش فکر کردی ولت میکنم نه ازین خبرا نیس باید.

بازم بیای بخوابی زیرم سینا دستاش از عصبانیت میلرزید چنان نعره ای کشید که سکس خشن ایرانی اتاق لرزید شروع کرد به فحش داد به مهران .

مرتیکه بی همه چیز شقه شقت میکنم میکشمت تورو حرومزاده اینبار گوشی رو چنان کوبوند به دیوار که تیکه تیکه شد افتاد به جونه.

من بلند داد میزد حالا دیگه جنده بازی در میاری اره؟جنده خانوم این چندمیه ها؟دفعه چندمه زیر خواب میشی؟لعنت به عشق .

و احساسی که به تو داشتم تف به روت بیاد فرانک پرتم کرد گوشه اتاقو با تنفر بهم خیره شد سکس خشن ایرانی کمربندشو باز کردو دوره دستاش.

پیچید انقدر کتکم زد که بی جون کناره اتاق افتادم یهو مامان دره اتاقو باز کردو اومد تو داد زد چیه چه خبره با دیدن من تو اون.

وقع زد به سرشو گفت خدا مرگم بده سینا چیکار کردی با بچم سینا پوز خندی زدو گفت سکس خشن ایرانی خبر داری بچت چه گوهایی خورده رفته زیر خوابه.

شوهر خواهرش شده مامان با ناباوری نگام میکرد انگار دنبا رو سرش خراب شده با گریه رو بم گفت راست میگه فرانک؟داییت چی میگه.

نتونستم حرفی بزنم سین از اتاق بیرون زد مامان دنبالش دوید گفت کجا میری سینا؟اونم گفت میرم اون بی تاموسو بکشم زندش.

نمیزارم اون حرومزاده رو شک نداشتم کار دست خودش میده سینای کله خراب سکس خشن ایرانی اما من مجبور بودم چشمامو بستمو کف اتاق خوابم .

برد قیافم شده بود مثل جنازه کبود و کتک خورده اما هیچکس نمیفهمید مجبور بودم سینا حتی یه کلمه باهام حرف نمیزد نگامم.

نمیکردفریبا از شوهرش جدا شد مامان محلم نمیداد انگار دنیا رو سرم خراب سکس خشن ایرانی شده بود بدجوری نسخ سکس با سینا بودم دلم براش.

تنگ شده بود وقتی فهمیدم میخواد چند روزی بره مسافرت سکس خشن ایرانی کاری و داره وسایلاشو جمع میکنه خیلی ناراحت شدم سینا زیادی حساس.

سکس دراتوبوس

لوتی سکس مامان پسر جنده ایرانی سکس ایرانی از کون عکس سوپر ایرانی سکس‌خشن سوپر زوری سکس لانارودز فیلم سکس کردن فیلم سکس ماساژ

You are next looti
Aleksa feels she is not ready to perform, Johnny is there to give her great advice!

Pornstars: Johnny Sins / Aleksa Nicole