سکس با خواهر بلوند چه کیری ساک میزنه جلب توجه نكنم و كسی كاری

0 views

سکس با خواهر کوس آلمانی تو مطب دکتر کون میده

سکس با خواهر جولز ونتورا را تماشا کنید که الاغ گرد کامل خود را توسط یک خروس سخت به بیرون کوبیده است. او یک جفت جوانان دوست داشتنی و اشتیاق سیری ناپذیر برای سکس مقعدی دارد.

بازیگران پورن: جردن اش / جولز ونتورا.

کوس بلوند چه کیر ی ساک میزنه سالگی من شروع میشه تا الان سکس با خواهر .ببخشید كه طولانی نوشتم داستانی از آشنایی من با مهراد .

یكی از بچه های دوران دبیرستانم شروع شد.پسر سرایدار مدرسه كه تو كلاس سکس با خواهر با هم بودیم رابطه منو مهرداد مثل دوتا دوست صمیمی بود و هرچقدر كه میگذشت.

بیشتر به هم وابسته میشدیم و مثل بیشتر بچه های همسنو سال خودمون همیشه تو شوخی سکس با خواهر همو انگشت میكردیم ولی فقط در همین حد .

بود اما نمیدونم چه حسی بود كه وقتی اون منو انگشت میكرد من بیشتر خوشم میومد شاید علتش این بود كه تازه به سن بلوغ رسیده بودم .

و تا اون زمان با هیچ دختری رابطه نداشتم و این به نوعی شروع تجربه سكسی من سکس با خواهر بود.

یه شب تو اتاقم داشتم به رابطه خودم و مهرداد فكر میكردم به شوخی هایی كه با هم میكردیم كه به سرم زد خودم خودمو انگشت كنم.

(یه جورایی خودارضایی كنم)رفتم دستشویی خودمو تمیز كردم برگشتم تو اتاقم سکس با خواهر و لباسامو كندم(دو سالی میشد كه كشتی میرفتمو و چند ماهی.

میشد كه موهای تنمو با موبر میزدم)فقط شرت پام بود رفتم زیر لحاف و شروع كردم با خودم ورفتن اول به سینه هام دست كشیدم و یواش یواش.

رفتم سراغ كیرم كه داشت كم كم بلند میشد وقتی باهاش ور رفتم حس خوشی سکس با خواهر اومد سراغم بدنم گر گرفته بود داغ داغ بودم؛همونطور كه با دست.

چپ داشتم با كیرم ور میرفتم دست راستمو به كونم میكشیدم با این كار لذتم سکس با خواهر چند برابر میشد یواش یواش انگشتمو به سوراخ كونم رسوندم یكم .

ماساژ دادمو انگشتمو ورداشتم كردم تو دهنم سکس با خواهر حسابی خیسش كردم و دوباره رسوندم به سوراخم و خیلی آروم به خودم فرو كردم؛انگار دنیا رو به .

من داده بودن حس پرواز داشتم خیلی خوشم اومده بود تا جایی كه میشد انگشتمو به داخل هدایت سکس با خواهر كردم هرچی بیشتر میكردم تو بیشتر لذت .

میبردم همزمانم واسه خودم جلق میزدم؛اینقدر این كارو ادامه دادم تا ارضا شدم و آبم با فشار پاشید سکس با خواهر رو شكمم.

بعد از ماجرای اون شب دیگه كارم شده بود انگولك كردن خودم و از هیچ وسیله ایی برای كردن تو كونم دریغ نمیكردم كارم به جایی.

رسیده بود كه با خیارو چیزای دیگه خود ارضایی میكردم.شوخی هامم سکس با خواهر با مهرداد بیشتر شده بود و همیشه سعی میكردم طوری رفتار.

كنم كه مهرداد منو انگشت كنه و وقتی منو انگشت میكرد بر عكس ثابق من كاری باهاش نداشتم سکس با خواهر و موزیانه میخندیدم.

با همه این اوصاف ترس داشتم بهش پیشنهاد سكس بدم تا اینكه اون اتفاق سکس با خواهر افتاد.بابای مهرداد یه خونه توی گرمسار داشت كه بعد ازظهرای.

پنجشنبه با خانواده میرفتن اونجا و جمه شب برمیگشتن و تابستونا این رفت و آمد بیشتر بود اكثر مواقع مهرداد میموند مدرسه تا نگهبانی.

بده برای همینم بیشتر مواقع با اجازه پدرم منم سکس با خواهر میرفتم پیشش كه تنها نباشه.یكی از همین شبهای گرم تابستون كه با هم بودیم مهرداد پیشنهاد.

داد بریم و مشروب بخریم؛من تا اون شب اصلا مشروب نخورده بودم و بچه بودم سکس با خواهر واسه این جور كارا اولش نه آوردم ولی با اصرار مهرداد قبول.

كردم و با هم رفتیم تو پارك محل و از یه ساقی یه قوطی مشروب گرفتیم با هزار ترس و لرز برگشتیم مدرسه.اول بساط شامو مهرداد آماده .

كرد با هم خوردیم بعدش تو یه سینی دوتا استكان و مشروب سکس با خواهر و تنقلاتی كه سر راه خریده بودیم(همون مزه).

کوس بلوند چه کیر ی ساک میزنه سکس

مهرداد ساقی شد و برای خودش و من ریخت كه البته پیك سکس با خواهر من كمتر از خودش بود وقتی دلیلشو ازش پرسیدم گفت بار اولته كم كم باید عادت كنی.

خلاصه كه مشروبو به هزار بدبختی خوردیم(بار اول كم مونده بود از تلخیش بالا بیارم)كم كم داشت اثر میكرد و تنم داغ میشد تا اینكه مهرداد بلند شد.

یه سی دی گذاشت تو دستگاه و صداشو بلند كرد و خودشم شروع كرد به رقصیدن سکس با خواهر و الحق كه خوشگلم میرقصید چند دقیقه ایی تكی میرقصید منم .

كه كلم داغ شده بود با خنده نگاهش میكردم كه اومد سمتمو دستمو گرفت گفت:پاشو دیگه تكونش سکس با خواهر بده ببینم چی حالیته منم بلند شدم و همراهیش.

كردم ولی زیاد بلد نبودم مهرداد عوضی به بهانه یاد سکس با خواهر دادن به من خودشو از پشت به من میچسبوند و دستامو تو هوا میچرخوند و كیرشم میمالوند به.

كون برجسته من؛این اولین باری بود كه از پشت بغلم میكرد چون قبل از اون فقط انگشتم سکس با خواهر كرده بود بار اولی كه خودشو به من چسبوند خودمو بی.

اختیار به جلو مایل كردم ولی مهرداد دستشو گذاشت رو شكمم و منو دوباره به عقب برگردوند؛ سکس با خواهر معلوم بود كه مست كرده چون اینقدر ها پسر بی حیایی نبود.

هرچقدر زمان میگذشت مستی من بیشتر میشد و بیشتر سکس با خواهر دوست داشتم تو آغوش مهرداد باشم نمیدونم چقدر زمان گذشت ولی احساس كردم رو پام دیگه.

بند نیستم به مهرداد گفتم ولم كنه چون نمیتونم وایسم اونم منو برد رو مبل نشوند سکس با خواهر (بهتر بگم ولو كرد)احساس وصف نشدنی داشتم انگار تو آسمونها بودم.

جوری كه اصلا متوجه نبودن مهرداد نشدم وقتی به سکس با خواهر ساعت رو دیوار نگاه كردم دیدم یك نصفه شبه؛تا حالا تا این ساعت بیدار نمونده بودم همیشه قبل از ساعت 11شب خواب بودم.

کوس آلمانی تو مطب دکتر کون میده

چند دقیه بعد مهرداد وارد اتاق شد بهش سکس با خواهر گفتم:مسخره میدونی ساعت چنده؟؟مهرداد برگشت سمت ساعت و چند لحظه به ساعت خیره شد.

و برگشت سمتم انگار چشماش چندتا میدید خنده ایی از سر مستی سکس با خواهر كرد و گفت:به جون خودت نمیتونم تشخیص بدم مگه چنده؟؟گفتم.

الاغ ساعت یكه!!گفت:یعنی ما چهار ساعته داریم عشقو حال میكنیم سکس با خواهر ؟؟و خودشو انداخت كنار من؛چشماش شده بود كاسه خون.ذل زدم .

به چهرش نمیدونم چرا خواستنی تر شده بود برام.بی اختیار رفتم سمتش و لپشو بوس كردم گفتم:مهرداد جونم پاشو بریم بخوابیم.گفت.

من نا ندارم از جام بلند بشم كمكم كن.منم یكی میخواست خودمو بلند كنه سکس با خواهر ولی به هر زحمتی بود بلندش كردم بردم .

سمت اتاق خودش و گذاشتمش رو تخت خودمم سکس با خواهر نشستم لبه تخت.

سکس گی ایرانی

کون ایرانی کون سفید آبلا دنجر سکس عمو جانی سکس خدمتکار کص تپل سکس سه نفره عکس سکسی عکس کوس ایکس ویدیو